آسـتّـغ ـفر الله و آتـوب آلـيه..سـبّـح ـآن الله و بـح ـمٌده ..