Shopify - OTT Fresh Eyes

Send auto reminder to Slack for Fresh Eyes.

by jamesbull

Install 1
works with
  • Slack