కుదిరితే ఒక్కసారి చూడని , కాదంటే కన్నీటితో కరిగిపోనీ , అంతేకానీ , నీ ఆలోచనలతో గుండెను గాయం చేయ్యకు

కుదిరితే ఒక్కసారి చూడని , కాదంటే కన్నీటితో కరిగిపోనీ , అంతేకానీ , నీ ఆలోచనలతో గుండెను గాయం చేయ్యకు

by oyekrish

Install 1