تخفیف ویژه لوازم کمپینگ ،شکار و ماهیگیری از 5 آبان