ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණය මූලික හැදින්වීම (ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ)