Tell Amazon Alexa to shutdown your QNAP Device

You can give voice controls to Amazon Alexa to shutdown your QNAP Device

by QNAP Verified

Install 290
works with
  • Amazon Alexa