اگر فردا هوا بارانی خواهد شد به من خبر بده !

پیش بینی وضعیت هوا - در صورتیکه فردا هوای بارانی پیش بینی شده باشد، روز قبل از آن به شما خبر داده می شود.

by khabarjadid

3 Users Enabled This Applet 3
works with
  • Notifications
How it works

Applet version ID 207897