اگر فردا هوا بارانی خواهد شد به من خبر بده !

پیش بینی وضعیت هوا - در صورتیکه فردا هوای بارانی پیش بینی شده باشد، روز قبل از آن به شما خبر داده می شود.

by khabarjadid

Learn more

5 Users Enabled This Applet 5
works with
  • Notifications

Applet version ID 207897