សកម្មភាពប្រលងសេត្តសមត្ថភាពបញ្ចាប់វគ្គ MMO ដោយយកចិត្តទុកដាក់