اولین جلسه آموزش PHP را در لینک زیر مطالعه کنید :http://zangedanesh.com/php1/