If mention of @ThisIsVersatile, then tweet WHATS GOIN ON (DjScarfface) w/ image to @ThisIsVersatile