Nexia Run a Nexia automation. Foobot VOC threshold is crossed.

Run my Nexia automation when the VOC threshold is crossed