Nexia Nexia automation runs. GE Appliances GeoSpring™ Set operating mode.

Set my GE Geospring water heater operating mode with a Nexia automation