اگر در ترلو وظیفه ای به من محول شد در تلگرام به من پیام بده!

زمانی که در هر کدام از بورد های ترلو وظیفه ای به شما محول می شود، شما یک پیام از ربات زیر دریافت می کنید! @IFTTT

by mddehkordi

Learn more

This Applet uses the following services:

4 Users Enabled This Applet 4
works with
  • Telegram