You get Nintendo GIFs! He gets Nintendo GIFs! Everyone gets Nintendo GIFs!